مقدم شماگردشگران عزیزرابه کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری ایران مستقردرشهرستان کوهرنگ گرامی می داریم

 

نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

نظرات ویاداشت های مهمانان داخلی وخارجی کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری که حداقل یک شبانه روزاقامت داشته اندوهمچنین مطالبی کوتاه وخواندنی ازشرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کوهرنگ پرواز

تورهای فعال

همراهی وهمنشینی باعشایربختیاری

تاریخ شروع:1395/03/01
تاریخ اتمام:1395/07/30
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وآشنایی با سبک زندگی عشایر

قایق سواری برروی آبهای خروشان(رفتینگ)

تاریخ شروع:1395/03/01
تاریخ اتمام:1395/07/30
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وقایق سواری دررودخانه های زاینده رودوارمند

طبیعت گردی وبازدید ازجاذبه های گردشگری

تاریخ شروع:1395/03/01
تاریخ اتمام:1395/07/30
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وبازدیدازجاذبه های طبیعی

آخرین تصاویر ارسال شده

مشاهده آلبوم تصاویر
شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کوهرنگ پروازمؤسس اولین کمپینگ اقامتی و گردشگری عشایری ایران