قایق سواری برروی آبهای خروشان(رفتینگ)

دراین نوع ازتفریح وورزش گردشگر (مسافر)به مدت 1الی 4ساعت بنابه درخواست خودباقایق های مخصوص که باپاروهای دستی ویک سکان دارخبره هدایت وبرروی روخانه توسط جریان آب به حرکت درآمده وباجریان آب تمام مسیررودخانه رامی پیماید ازجوش وخروش خاصی برخورداربوده که باحضورشماتجربه خواهدشد.

تاریخ شروع تاریخ اتمام اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وقایق سواری دررودخانه های زاینده رودوارمند قیمت
1396/03/01 1396/06/30