همراهی وهمنشینی باایلات وعشایربختیاری

برای اولین باردرایران کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری مستقردرشهرستان کوهرنگ 500متری آبشارشیخ علیخان بابهترین امکانات رفاهی درفضایی طبیعی ودرهمجواری عشایربختیاری دردامنه های سرسبز وپوشیده از برف زردکوه تأسیس گردیده ومدت 4سال ازگردشگران ومسافران داخلی وخارجی به بهترین نحوممکن پذیرایی بعمل آورده واکنون منتظر قدوم شماعزیزان باسفر به این مکان بی نظیر می باشد.

تاریخ شروع تاریخ اتمام اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وآشنایی با سبک زندگی عشایر قیمت
1396/02/20 1396/07/20