نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

نظرات ویاداشت های مهمانان داخلی وخارجی اکوکمپ اقامتی وگردشگری عشایری کوهرنگ که حداقل یک شبانه روزاقامت داشته اندوهمچنین مطالبی کوتاه وخواندنی ازشرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کوهرنگ پرواز